Ráiteas Misin

Tá sé mar aidhm ag FairPlé cothromaíocht inscne a bhaint amach i dtairgeadh, i léiriú, i gcothú agus i bhforbairt an cheoil thraidisiúnta agus an cheoil tuaithe in Éirinn. Tacaímid le comhdheiseanna agus le hionadaíocht chothrom do chách.

Tá sé i gceist againn é seo a bhaint amach trí:

  • Plé maidir le cothromaíocht inscne agus dea-chleachtais oibre a spreagadh.

  • Tacaíocht, scéimeanna meantóireachta agus comhdheiseanna do mhná san earnáil a chur ar fáil.

Bainfear é seo amach trí:

  • Ócáid dhá lá a eagrú le haird a tharraingt ar an éagothroime inscne sa cheol traidisiúnta agus sa cheol tuaithe. Beidh ceolchoirm agus plé le daoine gairmiúla ón earnáil mar chuid den ócáid seo, agus beidh fócas faoi leith ar cheoltóirí san aoisghrúpa 18-25.

  • Lá gníomhaíochais ceoil a reáchtáil le cothromaíocht, uileghabhálacht agus cruthaíocht a chur chun cinn le feasacht an lucht fé achana a ardú agus le tacú le baill FairPlé.

  • Gréasán tacaíochta domhanda a chruthú tríd an suíomh idirlín agus trí na meáin shóisialta.

  • Eolaire bancheoltóirí a chur ar fáil d’fhéilte, do thionscnóirí, d’ionaid, do cheoltóirí agus d’oideachasóirí.

  • Nasc a dhéanamh leis an gComhairle Ealaín, le tráchtairí acadúla trí ú leibhéal agus le páirtithe leasmhara eile le cur chuige taighde- bhunaithe a fhorbairt maidir le sonraí faoin gcothromaíocht inscne a bhailiú in earnáil an cheoil thraidisiúnta agus an cheoil tuaithe.

    Fáiltíonn FairPlé roimh rannpháirtíocht ó CHÁCH. Is eagraíocht cosmhuintire muid a bunaíodh ar bhunphrionsabail an cheoil dhúchasaigh; ceol na ndaoine do chách.